C15/1997R Yksityisraiteilla vuosina 1996 ja 1997 tapahtuneet junanvaunujen suistumiset

Vuosien 1996 ja 1997 aikana yksityisillä teollisuus- ja satamaraiteilla on tapahtunut useita junavaunujen kiskoilta suistumisia. Suistumiset ovat tapahtuneet pienillä nopeuksilla ja vahingot ovat olleet vähäiset. Vahingoissa on usein kuitenkin yhtenä osallisena ollut vaarallisten aineiden kuljettamiseen (VAK) tarkoitettuja täysiä tai tyhjiä vaunuja. Rikkoutuessaan VAK-vaunut voivat aiheuttaa merkittävää haittaa ja vaaraa ihmisille ja ympäristölle.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yksityisraiteiden valvontaa ei ole osoitettu kenellekään toimivaltaiselle viranomaiselle. Rataverkkolain mukaan Ratahallintokeskuksen (RHK) toimivalta koskee ainoastaan valtion rataverkkoa. Tästä poikkeuksen muodostavat nykyisenkin lainsäädännön perusteella ne yksityisraiteet, joilla kuljetetaan vaarallisia aineita.

Tässä tutkintaselostuksessa käsitellään kahdeksaa junavaunujen suistumista yksityisillä teollisuusraiteilla. Aiemmin on julkaistu "Rautatieonnettomuuksia ja vaaratilanteita 1/1996", jossa on tutkintaselostus C5/1996 R Turun satamaraiteella tapahtuneesta onnettomuudesta. Myös kyseinen onnettomuus on rinnastettavissa nyt tutkittuihin vahinkoihin.

Ratahallintokeskuksen ylläpitämää rataverkkoa on 5 860 km. Yksityisiä raiteita on yhteensä 1179 km, josta pääosa on melko huonokuntoista. Raiteistot sisältävät myös huomattavan määrän vaihteita. Junien kulun ohjaaminen yksityisillä raiteilla on pääsääntöisesti manuaalista ja uusia teknisiä järjestelmiä on harvoilla raiteistoilla käytössä.

Kaikkien yksityisten tuotantolaitosten ja kuntien omistamien raiteiden hoito ja kunnossapitovastuu siirtyi pois Valtion Rautateiltä 1980-luvun lopulla. VR Rata Oy on tehnyt eräiden tuotantolaitosten kanssa kirjalliset sopimukset määrävälein tapahtuvasta raiteistojen kunnon tarkistamisesta ja raidevälin mittaamisesta. Mittauksissa havaittuja puutteita ei aina korjata eikä kukaan valvo niiden korjaamista. Suurimmilla tuotantolaitoksilla on mittauksiin liittyvä kunnossapitosopimus VR Rata Oy:n kanssa.

Tuotantolaitosten yksityiset raiteistot on jaettavissa kahteen joukkoon. Suurten tuotantolaitosten paljon käytettyihin raiteistoihin ja sellaisiin aiteistoihin, joita käytetään satunnaisesti. Suurilla tuotantolaitoksilla, kuten tässä selostuksessa esiintyvillä, on ratojen kunnossapito-ohjelma. Näiden osalta jo lyhyellä aikavälillä voidaan olettaa vastaavanlaisten onnettomuuksien vähenevän.

Yksityisraiteiden liikennöinnin seuranta ja kunnossapidon valvonta on järjestettävä lakimuutoksella. Laissa määritellylle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava tehtäväksi yksityisraiteiden seuranta- ja kunnossapitojärjestelmän luominen junaliikenteen turvallisuuden takaamiseksi. Vaarallisten aineiden kuljetusten osalta Rata-hallintokeskuksen tulee aloittaa tarpeellinen selvitystyö välittömästi.

C15/1997R Tutkintaselostus (pdf, 0.59 Mt)

Suositus S65

 
Julkaistu 27.4.1997