B3/2006Y Onnettomuus louhintatyömaalla Espoossa 24.4.2006

Espoon Friisilässä oli rakenteilla paritalo. Rakennustyöt olivat melko alkuvaiheessa, sillä meneillään olivat maanrakennustyöt perustuksia ja kunnallistekniikkaa varten. Kohde oli pääosin avokalliota, jota oli tarkoitus poistaa louhimalla noin 1 400 kuutiometriä. Viimeisen vajaan kuukauden aikana oli tehty noin 70 räjäytystä ja tarkoitus oli vielä tehdä noin viisi lisää. Työmaa oli asutuksen keskellä, joten kalliota louhittiin pienissä kentissä.

Maanantaiaamuna 24.4.2006 tehtiin kello 7.57 yksi räjäytys, jonka jälkeen porari jatkoi uusien reikien porausta porausvaunulla. Panostaja ja panostajan apulainen valmistelivat seuraavan kentän valmiiksi ja siirsivät laatikoissa olleet räjähteet kulkuväylän viereen 5–6 metrin päähän kentästä. Paikalle saapui louheenkuljetusajoneuvo (kuorma-auto), jonka tarkoituksena oli kuljettaa louhittua kiviainesta pois. Kuorma-auton kuljettaja peruutti kulkuväylää pitkin lähelle räjähdysainelaatikoita ja kaivinkone alkoi kuormata kiviä lavalle. Lastauksen loppuvaiheessa yksi kivi jäi keikkumaan lavalle muiden kivien päälle. Kivi liukui lavan reunan yli pudoten räjähdysaineiden päälle. Seurauksena oli voimakas räjähdys, jonka seurauksena kuorma-auto, poravaunu ja kompressori syttyivät palamaan. Hätäkeskus sai onnettomuudesta useita hätäilmoituksia. Paikalle hälytettiin kaiken kaikkiaan kuusi pelastuslaitoksen yksikköä ja kymmenen lääkinnällisen pelastustoimen yksikköä. Alueen eristämisestä ja räjähteiden raivauksesta huolehti poliisi.

Sekä pelastuslaitoksen että lääkinnällisen pelastustoimen tehtävät onnistuivat hyvin vaikka aluksi paikalle hälytettiinkin onnettomuuden vakavuuteen nähden liian vähän resursseja. Lisähankaluutta pelastustoiminnalle aiheutui maastossa tulipalon vaikutuksesta räjähtelevistä räjäytysnalleista, mutta tilanteesta selvittiin kokonaisuutena hyvin.

Onnettomuuden välitön syy oli arviolta 400 kg painoisen kiven putoaminen dynamiittilaatikoiden päälle louheen kuormauksen yhteydessä. Ongelmana oli se, että kuormaus tapahtui samassa ahtaaksi kaventuneessa tilassa, jossa myös työmaan räjähteitä säilytettiin. Työmaan suunnittelu oli puutteellista ja päätöksenteon johtosuhteet olivat epäselvät. Räjäytystöiden toteutus perustui kokemukseen sekä suullisiin ohjeisiin ja sopimuksiin. Suunnitelmallisuutta korostetaan räjäytystöitä koskevissa säädöksissä, mutta työmaakäyntien ja muiden sattuneiden onnettomuuksien perusteella ajateltu suunnitelmallisuus ja suunnitelmien asianmukainen laadinta ei käytännössä ole toteutunut pienillä työmailla. Eräänä taustatekijänä tälle on se, että nykyinen ilmoitusmenettely ei ole toimiva ja näin ollen pienehköjä räjäytystyömaita ei valvota käytännössä lainkaan eikä työmaille kohdistu edes valvonnan uhkaa. Lisäksi räjäytystöitä koskevat säädökset ovat pirstaloituneet eri hallinnonalojen määräyksiin ja ohjeisiin, joita on täydennetty eri vuosikymmenillä. Tästä johtuen säädökset ovat osin vaikeaselkoisia ja saattavat johtaa jopa erilaisiin tulkintoihin.

Tutkintalautakunta suosittaa räjäytystyömaiden valvonnan edellytysten parantamista ja valvonnan toteuttamista esimerkiksi vuosittaisilla valvontatarkastuksilla. Räjähdesäännösten selkeyttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että eri ministeriöt uudistaisivat, ajantasaistaisivat ja yhteensovittaisivat räjähteisiin liittyvän lainsäädännön. Tavoite olisi poistaa yksityiskohtaisuutta ja siirtyä kohti alan omatoimista riskien hallintaa. Uudistuksissa on kuitenkin otettava huomioon toimialan laajan pienyrityskentän tarpeet. Lisäksi tutkintalautakunta suosittaa, että louhinta-alan toiminnanharjoittajille säädettäisiin velvollisuus ottaa riittävä vastuuvakuutus, joka varmistaisi korvaukset ulkopuolisille vahingonkärsijöille. Pelastustoiminnan kehittämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että sisäasiainministeriö selvittäisi yhteistyössä Suomen kuntaliiton kanssa osoitejärjestelmän laatimisen ja päivittämisen toimivuuden ja mahdollisen tarpeen antaa asiasta yksityiskohtaisempia säädöksiä jo olemassa olevan ohjeistuksen lisäksi.

B3/2006Y Tutkintaselostus (pdf, 2.77 Mt)

 
Julkaistu 24.4.2006