Puolustusvoimien tulee ohjeistaa saattuetoiminta ja sen harjoittelu – Turvallisuustutkinta reserviläisen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta 27.10.2016 valmistui

Julkaistu 15.8.2017

Suomalaisen Libanoniin koulutetun kriisihallintajoukon saattueharjoituksessa kuoli reserviläinen 27.10.2016 Porin prikaatissa. Useasta ajoneuvosta koostuneen saattueen peräpää kiihdytti vauhtia säilyttääkseen lyhyen etäisyyden edessä oleviin ajoneuvoihin. Kiihdytyksen yhteydessä juoksuun lähtenyt reserviläinen kompastui jalkoihinsa ja kaatui Pasi-miehistönkuljetusajoneuvon alle. Uhri kuoli nopeasti ripeästä ensiavusta huolimatta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Puolustusvoimia ohjeistamaan saattuetoiminnan ja harjoittelun siten, että saattuetta suojaavien jalkamiesten etäisyys ajoneuvoista on riittävä, minkä lisäksi jalkamiesten ollessa ajoneuvon lähellä liikutaan vain kävelyvauhtia. Ajoneuvojen välillä tulee myös olla jatkuvasti käytettävissä oleva viestiyhteys.

Onnettomuustutkintakeskuksen turvallisuustutkinnassa kuulluilla oli eriäviä käsityksiä Pasi-vaunuun pidettävästä turvavälistä. Pasi-vaunun käyttöä varten on olemassa ohjeistus, mutta saattuetoimintaa ja vaunun lähellä toimimista, kuten varoetäisyyksiä, ei ole ohjeistettu puolustusvoimien omissa määräyksissä tai normeissa.

- Sopiva turvaväli saattuetilanteissa raskaaseen ajoneuvoon on sellainen, että jalan liikkuva ei voi kaatua ajoneuvon alle tai yletä koskettamaan ajoneuvoon eikä hänen varusteensa voi tarttua ajoneuvon ulokkeisiin, toteaa johtava tutkija Kai Valonen.

Harjoitukseen osallistuvia oli ohjeistettu pitämään lyhyet etäisyydet ajoneuvojen välillä ja toisaalta etenemään vain kävelyvauhtia jalkautuneena. Reserviläisen kaatuminen liittyi tilanteeseen, jossa saattueen vauhti kiihtyi juoksuvauhtiin lyhyiden etäisyyksien säilyttämiseksi. Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijan ohjeessa on todettu, että juoksemista on vältettävä ajoneuvon rinnalla, ja vauhdin kiihtyessä jalkamiehet on otettava sisään ajoneuvoihin.

Saattueharjoituksessa ei käytetty viestiyhteyttä ajoneuvojen välillä, vaikka puolustusvoimilla on viestivälineitä saattuekäyttöön. Viestiyhteyden välityksellä olisi voitu viestiä välien kasvamisesta ja vauhdin kiihdyttämisestä, ja näin mahdollisesti ehkäistä onnettomuuteen johtaneen tilanteen muodostuminen. Jatkuva viestiyhteys vähentää väärinymmärryksiä ja parantaa turvallisuutta.

Lisätiedot:
Johtava tutkija Kai Valonen, puh. 0295 150 707, (Twitter: @KValonen)

Twitter: @OTKES_SIAF
Facebook: @Onnettomuustutkintakeskus
www.turvallisuustutkinta.fi