Tiedote tutkinnasta L2013-03, lento-onnettomuus Sysmässä 3.5.2013

Julkaistu 26.8.2013

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt Liikenteen turvallisuusvirastolle turvallisuustutkintalain 525/2011 25§:n mukaisen ilmoituksen turvallisuustutkinnan aikana havaituista turvallisuuspuutteista konetyypissä Cora 200 Arius F.

Konetyypin lento-ohjekirjoista esiintyy sisällöltään vaihtelevia, hyväksymättömiä tai vanhoilla hyväksymismerkinnöillä varustettuja versioita. Joissakin puutteellisissa lento-ohjekirjoissa on lentokoneen rekisteritunnus, osassa ei. Osasta ohjekirjoja puuttuu koneen oikean kuormauksen määrittämisessä tarpeellisia tietoja, kuten massojen momenttivarsien pituudet. Myös painopistealueen sallitusta vaihteluvälistä saattaa esiintyä ristiriitaisia tietoja.

Tyyppitarkastukseen kuuluneiden koelentojen ja myöhempien kokemusten perusteella konetyypillä ei ole selvästi havaittavaa aerodynaamista sakkausvaroitusta. Lisäksi käyttäytyminen sakkauksessa saattaa olla yllättävää. Sakkauksessa kone saattaa kallistua äkillisesti ja korkeuden menetys voi olla huomattavaa. Sakkausnopeus lennettäessä ylikuormalla ylittää lento-ohjekirjassa mainitut sakkausnopeudet. Missään käytössä olevassa lento-ohjekirjassa ei ole mainintaa sakkausvaroituksesta, käyttäytymisestä sakkauksessa tai kuormauksen vaikutuksesta sakkaukseen.

Osa Cora 200 Arius F -koneiden voimassa olevista punnitustodistuksista on virheellisiä. Punnitustodistuksissa on käytetty virheellisiä momenttivarsia, sekä tyyppitarkastuksen kanssa ristiriidassa olevaa painopistealuetta. Lisäksi osassa punnitustodistuksista puuttuvat merkinnät mahdollisesta tasapainotusmassasta.

Osa koneista on punnittu vain pyörävarustuksessa, vaikka niitä käytetään kellukevarustuksessa tai päinvastoin. Punnitus on suoritettava vähintään ilmailumääräyksen AIR M5-10 mukaisesti viiden vuoden välein. Mikäli koneen varustukseen tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat koneen painopisteasemaan tai perusmassaan, on ne dokumentoitava punnitustodistukseen ja huomioitava koneen kuormauksessa.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto tiedottaa viipymättä Cora 200 Arius F -tyypin käyttäjille tutkinnan aikana havaitut turvallisuuspuutteet lento-ohjekirjoissa ja punnitustodistuksissa.

Lisätietoja: Johtava tutkija Ismo Aaltonen, 02951 50703