Onnettomuuksien tutkintaa koskeva lainsäädäntö uudistui

Julkaistu 1.6.2011

ONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUI

Turvallisuustutkintalaki (525/2011) tuli voimaan 1.6.2011. Samalla kumoutui laki onnettomuuksien tutkinnasta (373/1985). Turvallisuustutkintalain ohella onnettomuuksien tutkintaa ohjaa ilmailun osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (996/2010).

Lain myötä termi "turvallisuustutkinta" korvaa aiemmin käytetyn termin "onnettomuustutkinta". Turvallisuustutkintalaissa säädetään, missä tilanteissa turvallisuustutkinta on suoritettava. Tutkinta on tehtävä suuronnettomuuksista sekä ilmailussa, raideliikenteessä ja vesiliikenteessä tapahtuneista vakavimmista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Harkinnan mukaan tutkinta on mahdollista tehdä myös suuronnettomuuden vaaratilanteesta ja jatkossa myös muusta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta.

Lisäksi turvallisuustutkinta voidaan suorittaa myös sellaisista erityisen vakavista poikkeuksellisista tapahtumista, jotka eivät ole onnettomuuksia. Tällöin päätöksen tutkintaryhmän asettamisesta tekee valtioneuvosto, ja ryhmä toimii oikeusministeriön yhteydessä. Aiemmin tällainen tutkinta on tehty kahdesti vuosina 2007 ja 2008 kouluampumistapausten jälkeen erityislain nojalla.

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta vastaa edelleen Onnettomuustutkintakeskus. Turvallisuustutkintalain kanssa samaan aikaan tuli voimaan laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta (526/2011) mikä määrittää sotilasilmailussa tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan. Sotilasilmailuonnettomuudet tutkii sotilasilmailuviranomainen.

Turvallisuustutkintalaki selkeytti tutkintaryhmän jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden asemaa. Tutkijoiden toimivaltuudet, kuten tiedonsaantioikeudet, täsmentyvät perustuslain edellyttämällä tavalla. Uutta on mm. oikeus saada tutkintaa varten välttämättömiä teletunnistetietoja. Lakiin sisältyy myös säännös siitä, milloin turvallisuustutkinnassa saatuja salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille, esimerkiksi esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille.

Tutkintaselostuksessa annettujen turvallisuussuositusten toteutumista seurataan uuden lain mukaan nykyistä tarkemmin. Seurannasta vastaa Onnettomuustutkintakeskus. Suositukset voidaan osoittaa suoraan esim. viranomaisille tai yrityksille.

525-2011 (pdf, 0.07 Mt)

525-2011 på svenska (pdf, 0.07 Mt)

Lisätietoja:

Johtaja Veli-Pekka Nurmi (etunimi.sukunimi(at)om.fi, 050 543 6066) tai
Hallintopäällikkö Pirjo Valkama-Joutsen (etunimi.sukunimi(at)om.fi, 040 503 1473)